Danh sách bài học lớp 5

Nội dung 1: ÔN TẬP TOÁN LỚP 4

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 2: Rút gọn phân số

Bài 3: So sánh hai phân số

Bài 4: Ôn tập về trung bình cộng

Bài 5: Bài toán về dãy số cách đều

Bài 6: Tổng của dãy số cách đều

Bài 7: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Bài 8: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số

Bài 9: Tính nhanh phần 1

Bài 10: Tính giá trị biểu thức


Nội dung 2: HỌC KỲ 1 LỚP 5

Bài 1: Bài toán về chuyển đổi số thập phân

Bài 2: Hỗn số phần 1

Bài 3: Phân số thập phân và hỗn số phần 2

Bài 4: Dấu hiệu chia hết phần 1

Bài 5: Dấu hiệu chia hết phần 2

Bài 6: Dấu hiệu chia hết phần 3

Bài 7: Dấu hiệu chia hết phần 4

Bài 8: Tạo lập số phần 1

Bài 9: Tạo lập số phần 2

Bài 10: Cấu tạo số phần 1

Bài 11: Cấu tạo số phần 2

Bài 12: Tính nhanh liên quan đến số thập phân

Bài 13: Tìm X lớp 5

Bài 14: Cộng trừ nhân chia số thập phân

Bài 15: Tỉ số phần trăm dạng cơ bản

Bài 16: Tỉ số phần trăm dạng lãi lỗ

Bài 17: Tổng dãy số có quy luật phần 1

Bài 18: Tổng dãy số có quy luật phần 2

Bài 19: Tổng dãy số có quy luật phần 3

Bài 20: Tổng dãy số có quy luật phần 4

Bài 21: Tỉ lệ thuận - nghịch 2 đại lượng

Bài 22: Tỉ lệ thuận - nghịch 3 đại lượng

Bài 23: Bài toán tìm tích đúng


Nội dung 3: HỌC KỲ II LỚP 5

Bài 1: Hình chữ nhật thành hình vuông

Bài 2: Tăng giảm diện tích phần 1

Bài 3: Tăng giảm diện tích phần 2

Bài 4: Tăng giảm diện tích phần 3

Bài 5: Diện tích tam giác

Bài 6: Tỉ số diện tích tam giác

Bài 7: Diện tích hình thang

Bài 8: Hình tròn phần 1

Bài 9: Hình tròn phần 2

Bài 10: Hình tròn phần 3

Bài 11: Tìm chữ số tận cùng của một tích

Bài 12: Tìm số chữ số 0 tận cùng của một tích

Bài 13: Tìm số lần xuất hiện chữ số trong dãy

Bài 14: Bài toán giả thiết tạm

Bài 15: Phương pháp sơ đồ Ven

Bài 16: Dạng toán làm chung công việc phần 1

Bài 17: Dạng toán làm chung công việc phần 2

Bài 18: Phương pháp khử

Bài 19: Hình hộp chữ nhật - hình lập phương phần 1

Bài 20: Hình hộp chữ nhật - hình lập phương phần 2

Bài 21: Tìm thể tích của vật

Bài 22: Tính diện tích quét sơn

Bài 23: Chuyển động ngược chiều


Nội dung 4: TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT

Bài 1: Câu kể Ai là gì?

Bài 2: Câu kể Ai làm gì?

Bài 3: Câu kể Ai thế nào?

Bài 4: Phân biệt từ láy, từ ghép

Bài 5: Từ đồng nghĩa

Bài 6: Từ trái nghĩa

Bài 7: Từ đồng âm

Bài 8: Từ nhiều nghĩa

Bài 9: Trạng ngữ

Bài 10: Câu hỏi - Dấu chấm hỏi

Bài 11: Câu ghép

Bài 12: Danh từ

Bài 13: Động từ

Bài 14: Tính từ

Bài 15: Ôn tập về danh từ - động từ - tính từ

Bài 16: Đại từ

Bài 17: Quan hệ từ

Bài 18: Xác định thành phần câu

Bài 19: Ôn tập về dấu câu phần 1

Bài 20: Ôn tập về dấu câu phần 2

Bài 21: Ôn tập về dấu câu phần 3


Nội dung 5: CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG

Bài 1: Chuyển động cùng chiều

Bài 2: Chuyển động trên dòng nước

Bài 3: Tỉ lệ thuận - Nghịch trong bài toán chuyển động

Bài 4: Phương pháp đơn vị quy ước trong bài toán chuyển động

Bài 5: Chuyển động của đoàn tàu

Bài 6: Bài toán về thay đổi vị trí dấu phẩy

Bài 7: Cấu tạo số liên quan đến số thập phân

Bài 8: Số dư trong phép chia số thập phân

Bài 9: Bài toán về hình tam giác nâng cao

Bài 10: Bài toán về hình thang nâng cao

Bài 11: Tỉ số phần trăm liên quan hạt tươi - hạt khô

Bài 12: Tỉ số phần trăm liên quan đến hình học
Danh sách bài học lớp 4

PHẦN 1: ÔN TẬP TOÁN 3

Bài 1: Ôn tập hình học lớp 3

Bài 2: Đổi đơn vị đo độ dài

Bài 3: Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị

Bài 4: Tìm một phần mấy của một số

Bài 5: Tính nhanh lớp 3

Bài 6: Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài 7: Tìm x lớp 3

Bài 8: Bài toán về dãy số cách đều

Bài 9: Tổng của dãy số cách đều


PHẦN 2: HỌC KỲ I LỚP 4

Bài 1: Giải bài toán tạo lập số (phần 1)

Bài 2: Giải bài toán tạo lập số ( phần 2)

Bài 3: Cấu tạo số (phần 1)

Bài 4: Cấu tạo số (phần 2)

Bài 5: Trung bình cộng (cơ bản)

Bài 6: Trung bình cộng (nâng cao)

Bài 7: Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài 8: Biểu thức có chứa 2,3 chữ

Bài 9: Tổng hiệu cơ bản

Bài 10: Tổng hiệu nâng cao

Bài 11: Tổng hiệu liên quan đến tuổi

Bài 12: Tổng hiệu dạng cho nhận

Bài 13: Tổng hiệu dạng thêm bớt

Bài 14: Tổng hiệu dạng chẵn lẻ

Bài 15: Chia cho số có 2 chữ số

Bài 16: Chia cho số có 3 chữ số

Bài 17: Bài toán tìm tích đúng

Bài 18: Tìm số lần xuất hiện chữ số trong dãy

Bài 19: Tìm số chữ số 0 tận cùng của một tích

Bài 20: Tìm chữ số tận cùng của một tích

Bài 21: Các bài toán về ngày và thứ


PHẦN 3: HỌC KỲ II LỚP 4

Bài 1: Cộng trừ phân số (dạng cơ bản)

Bài 2: Nhân chia phân số (dạng cơ bản)

Bài 3: Ôn tập về cộng trừ nhân chia phân số

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 5: Rút gọn phân số

Bài 6: So sánh hai phân số

Bài 7: Bài toán liên quan đến so sánh hai phân số

Bài 8: Tính nhanh tổng dãy số có quy luật (phần 1)

Bài 9: Tính nhanh tổng dãy số có quy luật (phần 2)

Bài 10: Tính nhanh tổng dãy số có quy luật (phần 3)

Bài 11: Tính nhanh tổng dãy số có quy luật (phần 4)

Bài 12: Hình chữ nhật thành hình vuông

Bài 13: Tăng giảm diện tích phần 1

Bài 14: Tăng giảm diện tích phần 2

Bài 15: Tăng giảm diện tích phần 3

Bài 16: Dấu hiệu chia hết phần 1

Bài 17: Dấu hiệu chia hết phần 2

Bài 18: Dấu hiệu chia hết phần 3

Bài 19: Dấu hiệu chia hết phần 4

Bài 20: Hình bình hành

Bài 21: Tính nhanh lớp 4

Bài 22: Phương pháp sơ đồ ven

Bài 23: Bài toán giả thiết tạm

Bài 24: Bài toán làm chung công việc phần 1

Bài 25: Bài toán làm chung công việc phần 2

Bài 26: Phương pháp khử

Bài 27: Tìm phân số của một số

Bài 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Bài 29: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số


PHẦN 4: CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT

Bài 1: Từ - Từ đơn - Từ phức

Bài 2: Luyện tập về từ - từ đơn - từ phức

Bài 3: Từ ghép

Bài 4: Từ láy

Bài 5: Phân biệt từ láy- từ ghép

Bài 6: Danh từ

Bài 7: Động từ

Bài 8: Tính từ

Bài 9: Ôn tập về danh từ - động từ - tính từ

Bài 10: Câu kể ai là gì?

Bài 11: Câu kể Ai làm gì?

Bài 12: Câu kể Ai thế nào?

Bài 13: Trạng ngữ

Bài 14: Câu hỏi - Dấu chấm hỏi

Bài 15: Từ đồng nghĩa

Bài 16: Từ trái nghĩa

Bài 17: Ôn tập về dấu câu phần 1

Bài 18: Ôn tập về dấu câu phần 2

Bài 19: Ôn tập về dấu câu phần 3

Bài 20: Xác định thành phần câu


PHẦN 5: CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG

Bài 1: Tổng tỉ - Hiệu tỉ 2 thời điểm

Bài 2: Tổng tỉ - Hiệu tỉ liên quan đến phân số

Bài 3: Tổng tỉ - Hiệu tỉ liên quan đến phép chia có dư

Bài 4: Tổng tỉ - Hiệu tỉ liên quan đến quy đồng tử số

Bài 5: Hình thoi và diện tích hình thoi

Bài 6: Bản đồ - tỉ lệ bản đồ